Privacyverklaring

Privacyverklaring Mani Bhadra Lama Gangchen Wise Projects Foundation (MBLGWPF)

Het Mani Bhadra Lama Gangchen Wise Projects Foundation (MBLGWPF) bestuur acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en veilig bewaard.

Natuurlijk houden wij ons bij de verwerking van de persoonsgegevens aan de eisen die de privacywetgeving stelt (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van kracht gegaan op 25 mei 2018). Dit betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerken, via deze privacyverklaring;
 • uitsluitend persoonsgegevens verzamelen en beperken tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • voorafgaande u uitdrukkelijk toestemming vragen om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dit tevens een eis is voor partijen die in opdracht van MBLGWPF persoonsgegevens verwerken;
 • uw rechten respecteren en op uw aanvraag, inzage in uw persoonsgegevens te bieden, deze te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel ze worden verwerkt. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat u deze aan ons verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats)
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Betalingsgegevens

Doeleinde van de persoonlijke gegevens

MBLGWPF verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden.

 • Contact opnemen wanneer hiertoe aanleiding is.
 • Wettelijke, financiële & boekhoudkundige verantwoording.

Contact opnemen

Wij bieden de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via e-mail: info@wise-projects.com U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt, doch tenminste uw e-mailadres. De gegevens die u stuurt, worden volgens de wettelijke termijnen bewaard. Zie ook Bewaartermijnen.

Publicatie

Wij publiceren uw persoonsgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dat nodig is voor het uitvoeren van een door u en ons aangegane overeenkomst. Voor het verwerken van betalingen m.b.t. donaties gebruiken wij o.a. Mollie. https://www.mollie.com/nl

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies

Wij maken geen gebruik van cookies op de MBLGWPF-website.

Beveiliging

Er zijn zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de website en systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke informatie of dat persoonlijke informatie verloren gaat. Daarbij zijn beveiligingsmaatregelen genomen om de kans op misbruik van ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens zo klein mogelijk te maken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard zo lang als nodig is en/of de wet dit voorschrijft, bijvoorbeeld financiële gegevens conform de wettelijke bewaartermijn.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om de privacyverklaring op de MBLGWPF-website geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent en blijft van mogelijk benodigde wijzigingen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in – of verwijdering van – uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact opnemen via: info@wise-projects.com Om misbruik te voorkomen vragen wij uzelf adequaat te identificeren wanneer u gegevens opvraagt of wenst te wijzigen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Vanzelfsprekend helpen wij u graag als u klachten heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken/zijn verwerkt. Op grond van de privacywetgeving heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Mani Bhadra Lama Gangchen Wise Projects Foundation
Backermarke 8
8016 LG Zwolle
info@wise-projects.com

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25-03-2019.

Wise Projects Mani Bhadra Lama Gangchen Wise Projects Foundation
ANBIAlgemeen Nut Beogende Instelling
Hoofdsponsor Mani Bhadra Phoenix Import
Onderdeel vanNgalSo Ganden Nyengyu Lineage
Wise Projects Mani Bhadra Lama Gangchen Wise Projects Foundation
NgalSo Ganden Nyengyu Lineage

ANBIAlgemeen Nut Beogende Instelling
Hoofdsponsor Mani Bhadra Phoenix Import

Onderdeel vanNgalSo Ganden Nyengyu Lineage

Created by Peacedesign. All rights reserved 2020.

Created by Peacedesign. All rights reserved 2020.